Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Obecná informace k zákonu č. 357/2005 Sb.

Potvrzování účasti v povstání v květnu 1945 Ministerstvem obrany

Otištěním v částce 124 Sbírky zákonů dne 19. září 2005 byl vyhlášen zákon č. 357 o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů. Tento zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení, kromě jeho části druhé, která nabývá účinnosti dne 1. ledna 2006.

Podle uvedeného zákona mají určité kategorie osob po splnění různých zákonem stanovených podmínek nárok na příplatek k důchodu, zvláštní příspěvek k důchodu či poskytnutí jednorázové peněžní částky. Vdovy, vdovci a sirotci po těchto osobách mají za zákonem stanovených podmínek nárok na odpovídající nižší částky.

Ministerstvo obrany na základě ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 357/2005 Sb. vydá občanům České republiky, u nichž budou splněny podmínky stanovené v § 7 zmíněného zákona, potvrzení o jejich účasti na povstání v květnu 1945. O vydání potvrzení je třeba Ministerstvo obrany požádat do jednoho roku po nabytí účinnosti tohoto zákona. Na základě později podaných žádostí nelze potvrzení vydat a tudíž je bezdůvodné po uplynutí zmíněné roční lhůty o vydání potvrzení žádat.

Vydání potvrzení o účasti v povstání v květnu 1945 je podmíněno splněním zákonem stanovených podmínek. Tyto podmínky jsou obsaženy v § 7 odst. 1 zákona.

Ministerstvo obrany potvrzení o účasti v povstání v květnu 1945 vydá pouze osobě, která je v okamžiku podání žádosti občanem České republiky. Potvrzení se této osobě vydá jen tehdy, pokud v době mezi 30. dubnem a 12. květnem 1945 alespoň po dobu 3 dnů na straně povstalců proti nacistické moci

§ se zúčastnila bojů se zbraní,

§ se podílela na zpravodajské a spojovací činnosti,

§ konala zdravotní či zásobovací službu v terénu v souvislosti s bojovými akcemi nebo

§ byla členem Revoluční české národní rady anebo povstaleckého velitelství.

Formy účasti v povstání v květnu 1945 zákon stanoví uzavřeným výčtem, což znamená, že došlo-li k jiným formám účasti, nelze na jejich základě potvrzení vydat. Postupná účast v různých zákonem stanovených formách podílu v povstání je možná, musí však v souhrnu trvat po dobu nejméně tří dnů a musí k ní dojít na straně povstalců proti nacistické moci.

Z textu zákona zároveň vyplývá, že potvrzení lze vydat toliko účastníkovi povstání v květnu 1945, nikoliv pozůstalým po této osobě.

Žadatel, který tvrdí, že se zúčastnil povstání v květnu 1945 způsobem, který stanoví zák. č. 357/2005 Sb., musí svoji účast Ministerstvu obrany prokázat. Lze tak učinit prostřednictvím důkazů, které jsou uvedeny v § 7 odst. 2 řešeného zákona. Jde o různá potvrzení, svědecká prohlášení nebo jiné způsoby dokazování, pokud je Ministerstvo obrany uzná za dostatečné.

Prostřednictvím předložených důkazů musí být prokázány vždy všechny zákonem požadované znaky účasti v povstání v květnu 1945. Jestliže některý z těchto znaků zůstane neprokázán anebo v prokázání zůstanou pochybnosti, potvrzení nebude vydáno. Potvrzení lze vydat jen tehdy, pokud je příslušný skutkový stav zjištěn spolehlivě.

Poznatky z dosavadní praxe ukazují, že žadatelé budou mít potíže zejména s prokázáním trvání účasti v povstání v květnu 1945 v délce alespoň tří dnů. Této záležitosti by žadatelé měli věnovat zvýšenou pozornost.

Může se stát, že některá osoba se povstání v květnu 1945 zúčastnila způsobem, který stanoví zákon a přesto jí potvrzení vydáno nebude. Stane se tak u osob, u nichž existuje zákonná překážka pro vydání potvrzení, specifikovaná ustanovením § 1 odst. 3 zák. č. 255/1946 Sb.

Vyřízení žádosti o vydání potvrzení o účasti v povstání v květnu 1945 napomůže, pokud žadatel žádost podá na formuláři, který pro tento účel připravilo oddělení vydávání osvědčení Ministerstva obrany.Tento formulář je v listinné i elektronické podobě k dispozici v oddělení vydávání osvědčení Ministerstva obrany, u pověřených pracovníků všech Krajských vojenských velitelství, v ústředních i regionálních orgánech Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské, u orgánů sociálního zabezpečení i na webové stránce Ministerstva obrany, jejíž přílohu máte nyní otevřenou, odkud si zájemce může formulář stáhnout a vyplnit.

Obsah žádostí o vydání potvrzení se podstatně liší od podobných žádostí o vydání osvědčení podle § 8 odst. 2 zák. 255/1946 Sb. Proto tyto žádosti ani jejich formulář nelze zaměňovat!

Úplně, podrobně a pečlivě vyplněné formuláře žádostí je třeba vlastnoručně podepsat a zasílat na adresu:

Ministerstvo obrany

oddělení vydávání osvědčení

náměstí Svobody 471

160 01 Praha

Oddělení vydávání osvědčení, jež vydávání potvrzení o účasti povstání v květnu 1945 v Ministerstvu obrany zabezpečuje, bylo v nedávné době přemístěno z jeho dosavadních prostor. S oddělením lze dále komunikovat:

§ telefonicky

prostřednictvím informačního místa oddělení vydávání osvědčení na telefonickém čísle : 973 205 311. Na tomto telefonickém čísle jsou přijímány všechny telefonáty občanů směřující do oddělení vydávání osvědčení a jsou zaznamenávány a evidovány případné připomínky občanů k průběhu řízení.

Telefonické dotazy žadatelů týkající se stavu vyřizování jednotlivých žádostí účastníků řízení o vydání potvrzení informační pracoviště oddělení vydávání osvědčení eviduje a postupuje ke zpracování příslušným pracovníkům oddělení. Tazatelé na dotazy posléze obdrží příslušnou odpověď telefonicky nebo v písemné formě. Na žádné dotazy týkající se průběhu řízení o vydání potvrzení nelze reagovat bezprostředně obratem.

§ faxem

na faxové číslo 973 201 351

§ osobně

v návštěvních dnech oddělení vydávání osvědčení, určených pro styk s veřejností, jimiž jsou středy od 08.00 do 12.00 h a od 12.30 do 15.30 h., v návštěvní místnosti v objektu Ministerstva obrany na adrese : Sobotecká 9, Praha 10, PSČ: 101 03 (linkou metra A na stanici náměstí Míru, po vystoupení na povrch z blízké stanice tramvají č. 10 nebo č. 16 směrem do kopce na Vinohrady, vystoupit na třetí stanici Perunova, přejít ulici směrem k velkému modernímu žlutému objektu Městské policie, dojít na roh ulice, zahnout za roh ulice doprava, druhý označený dům je oddělení vydávání osvědčení).

V každém formuláři žádosti o vydání potvrzení je podrobný návod pro jeho vyplnění, který vede žadatele k poskytnutí nezbytných údajů, poučení o průběhu řízení o vydání potvrzení a informace o způsobech komunikace s oddělením vydávání osvědčení. V závěru formuláře je pomůcka pro poskytnutí důkazů významných v řízení.

Převážná část zákona se týká stanovení podmínek, za nichž vzniká dotčeným osobám nárok na výplatu určitých finančních částek. Je nutno zdůraznit, že Ministerstvo obrany nikdy žádné finanční částky v souvislosti s účastí na národním boji za osvobození nevyplácelo a stejně je tomu i v případě zákona č. 357/2005 Sb. O nárocích na výplatu zákonem řešených finančních částek, o jejich výši, výplatě i způsobu výplaty rozhodují orgány sociálního zabezpečení příslušné k výplatě důchodu nebo Česká správa sociálního zabezpečení. O zmíněné finanční plnění tedy přísluší žádat tyto orgány sociálního zabezpečení a nikoliv Ministerstvo obrany. Pokud by Ministerstvo obrany i přesto o některá z těchto finančních plnění požádáno bylo, postoupí doručené žádosti orgánům sociálního zabezpečení. Protože Ministerstvo obrany není kompetentní k vyplácení řešených finančních částek, nebude ohledně této problematiky poskytovat ani žádné informace, rady či doporučení. Výjimkou z uvedeného budou případy, kdy důchod z důchodového pojištění vyplácí orgán sociálního zabezpečení příslušníků ozbrojených sil (Vojenský úřad sociálního zabezpečení). V těchto případech je orgánem příslušným k rozhodnutí a výplatě tento orgán, který též poskytne nezbytná vysvětlení.

Vydáním zákona č. 357/2005 Sb. se nikterak nemění podmínky pro osvědčování účasti na národním boji za osvobození podle zákona č. 255/1946 Sb. Tento zákon platí v nezměněné podobě i nadále. Změnou však je, že vedle osvědčení účasti v povstání v květnu 1945 ve smyslu § 1 odst. 1 bod 1. písm. f) zákona č. 255/1946 Sb. lze nyní též potvrdit účast v povstání v květnu 1945 podle § 7 odst. 1 zákona č. 357/2005 Sb. Nově přijatý zákon umožňuje, aby za méně náročných podmínek byla účast v povstání v květnu 1945 potvrzena i u osob, u nichž osvědčení této účasti nebylo možné. Zároveň je nezbytné zdůraznit, že u účastníků povstání v květnu 1945, kteří jsou držiteli osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., je nedůvodné žádat o vydání potvrzení podle zákona č. 357/2005 Sb.

Zákon č. 357/2005 Sb. a zejména finanční plnění v něm stanovená se netýkají válečných veteránů ve smyslu zákona č. 170/2002 Sb., pokud nejsou zároveň držiteli osvědčení o účasti na národním boji za osvobození podle zákona č. 255/1946 Sb. Jestliže se válečný veterán národního boje za osvobození nezúčastnil, nárok na žádné finanční plnění podle zákona č. 357/2005 Sb. nemá.

( zdroj.: www.army.cz)

Je pochopitelné, že dnes, více než 60 let po skončení druhé světové války, může být obtížné prokázat účast na významných dějinných událostech, jež se v závěru nejstrašnější války dějin odehrály. Ministerstvo obrany je však povinno při potvrzování účasti na povstání v květnu 1945 postupovat důsledně v souladu s přijatým zákonem. Tento způsob řízení je diktován požadavkem spravedlnosti vůči všem, kteří se na národním boji za osvobození podíleli.

Jste zde: Úvodní strana UŽITEČNÉ Informace - 358/2005

Kalendář akcí

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2