Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

217/1994 Sb. zákon ze dne 2. listopadu 1994

o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce

Změna: 77/1995 Sb.

S vědomím neodčiněného historického bezpráví způsobeného obětem nacistické perzekuce,

nutnosti řešit tento problém především s ohledem na věk osob, postižených nacistickou perzekucí,

skutečnosti, že tento zákon nemá vliv na uplatňování nároků občanů České republiky ve smyslu platných mezinárodně právních závazků, ale také ve smyslu morálně politickém,

nemožnosti zmírnit cestou tohoto zákona veškeré utrpení, které občanům České republiky způsobila nacistická perzekuce,

se Parlament usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Postižení občané nebo jejich vdovy, vdovci a sirotci za podmínek stanovených tímto zákonem mají právo na poskytnutí jednorázové peněžní částky podle tohoto zákona, pokud jsou v době vzniku nároku občany České republiky.

§ 2

Postiženým občanem je pro účely tohoto zákona občan, který je československým politickým vězněm podle zvláštního zákona. 1)

§ 3

(1) Nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky vzniká:

a) postiženým občanům, kterým nebylo poskytnuto odškodnění za jejich postižení jiným státem,

b) vdovám a vdovcům po postižených občanech, jejichž manželství s postiženým občanem existovalo v době jeho postižení,

c) vdovám a vdovcům po postižených občanech popravených nebo zemřelých ve vyšetřovací vazbě, vězeních, koncentračních a internačních táborech nebo násilně usmrcených v souvislosti se zatýkáním,

d) stejným dílem sirotkům po postižených občanech popravených nebo zemřelých ve vyšetřovací vazbě, vězeních, koncentračních a internačních táborech nebo násilně usmrcených v souvislosti se zatýkáním, kteří ke dni jejich úmrtí nedosáhli věku 18 let.

(2) Včas uplatněný nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky, pokud o něm nebylo rozhodnuto nebo pokud jednorázová peněžní částka nebyla vyplacena, přechází v případě úmrtí osoby uvedené v odstavci 1 na její dědice.

§ 4

(1) Osoby uvedené v § 3 písm. a) a b) mají nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky ve výši 2300 Kč za každý i jen započatý měsíc věznění nebo internace.

(2) Byl-li postižený občan vězněn nebo internován opakovaně, kalendářní dny věznění nebo internace se sčítají; měsícem věznění nebo internace se rozumí 30 kalendářních dnů.

(3) Osoby uvedené v § 3 písm. c) mají dále nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky ve výši 100 000 Kč.

(4) Osoby uvedené v § 3 písm. d) mají nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky ve výši 100 000 Kč. Neuplatní-li některá z těchto osob svůj nárok na poskytnutí podílu z jednorázové peněžní částky ve lhůtě stanovené tímto zákonem, nabývají tento podíl rovným dílem ostatní osoby, které nárok na poskytnutí podílu z jednorázové peněžní částky ve lhůtě stanovené tímto zákonem uplatnily.

(5) Úhrada bude provedena ze státních finančních aktiv.

§ 5

(1) O poskytnutí jednorázové peněžní částky rozhoduje a jednorázovou peněžní částku vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, a v případech, kdy postižený občan je nebo byl poživatelem důchodu nebo osoba uvedená v § 3 je nebo byla poživatelem pozůstalostního důchodu z důchodového zabezpečení, který vyplácí orgán sociálního zabezpečení příslušníků ozbrojených sil, 2) tento orgán.

(2) Nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky uplatní osoba uvedená v § 3 u orgánu příslušného k rozhodnutí podle odstavce 1 do devíti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona písemným návrhem, jinak právo na poskytnutí jednorázové peněžní částky zaniká.

(3) Osoby uvedené v § 3 předloží ověřený opis dokladu vydaného podle zákona č. 255/1946 Sb. , který se týká postiženého občana, případně další doklady osvědčující nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky, jestliže je k tomu orgán příslušný k rozhodnutí podle odstavce 1 vyzve.

§ 6

(1) Řízení o poskytnutí jednorázové peněžní částky (dále jen "řízení") se zahájí pouze na návrh osoby uvedené v § 3. Řízení zahájené na návrh osoby uvedené v § 3 písm. d) se do doby skončení lhůty podle § 5 odst. 2 přerušuje.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se na řízení správní řád . 3)

(3) Proti rozhodnutí orgánu uvedeného v § 5 odst. 1 lze podat opravný prostředek k vrchnímu soudu. 4)

§ 7

Řízení podle tohoto zákona je osvobozeno od poplatků.

§ 8

Jednorázové peněžní částky jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob a nezahrnují se do vyměřovacího základu pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. 5)

§ 9

Tímto zákonem nejsou dotčeny nároky oprávněných osob z přijatých mezinárodně právních závazků.

§ 10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1994.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

____________________

1) § 2 odst. 1 bod 5 zákona č. 255/1946 Sb. , o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

2) § 9 zákona ČNR č. 582/1991 Sb. , o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

3) Zákon č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád).

4) § 250l a násl. občanského soudního řádu .

5) § 3 zákona ČNR č. 592/1992 Sb. , o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Jste zde: Úvodní strana UŽITEČNÉ Zákon 217/1994 Sb

Kalendář akcí

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2